JUDr. Daniela Bacíková, advokátka

Vysokoškolské právnické vzdelanie ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1978. Diplomovú prácu napísala na tému Ochrana vlastníckeho práva. Rigoróznu skúšku absolvovala v roku 1979 z predmetov občianske právo a rodinné právo a bol jej priznaný titul Doktor práv (JUDr.). V advokácii pôsobí od roku 1978.

JUDr. Peter Bacík, ml., advokát

Vysokoškolské právnické vzdelanie ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2006. Diplomovú prácu napísal na tému Proces usporiadania pozemkového vlastníctva. Rigoróznu prácu napísal na tému Evidencia nehnuteľností a rigoróznu skúšku absolvoval v roku 2008 z predmetov správne právo a ústavné právo a bol mu priznaný titul Doktor práv (JUDr.). V advokácii pôsobí od roku 2006.

Každý z nás je poistený za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti a to prostredníctvom Slovenskej advokátskej komory hromadnou poistnou zmluvou uzavretou s poisťovňou KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na poistnú sumu 114.519,02 €.


© 2010 Bacíková a spol. | Všetky práva vyhradené
úvod | o-nás | ponuka | odkazy | kontakty
Webdesign by Olo's