Máme zaručený elektronický podpis, s príslušnými úradmi a inštitúciami teda môžeme komunikovať elektronicky, čo je samozrejme rýchlejšie, flexibilnejšie a v neposlednom rade najmä vo veciach zápisu do obchodného registra aj lacnejšie, keďže vieme klientom ušetriť peniaze na súdnych poplatkoch.

V našej advokátskej kancelárii ponúkame a realizujeme právne poradenstvo najmä v oblastiach:
  Občianske právo, Rodinné právo, Obchodné právo, Pracovné právo, Trestné právo, Správne právo

Občianske právo
 • uplatňujeme nároky a zastupujeme v občianskom súdnom konaní vo všetkých jeho štádiách (v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, v konaní o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v konaní o určenie vlastníckeho práva, v konaní vo veciach neplatnosti právnych úkonov, v dedičskom konaní vrátane zastupovania pred notárom, v konaní vo veciach náhrady škody, vo veciach ochrany spotrebiteľa a v ďalších),
 • poskytujeme právnu pomoc pri riešení susedských sporov,
 • spisujeme návrhy a podania,
 • pomáhame pri uzatváraní dohôd a zmlúv (kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena ako aj ďalšie), spisujeme a zabezpečujeme kompletný servis pri prevode vlastníckeho práva k hnuteľným aj nehnuteľným veciam vrátane zastupovania vo vkladovom konaní,
 • spisujeme podania, návrhy a zastupujeme v exekučnom konaní;

Rodinné právo
 • spisujeme návrhy na rozvod manželstva a zastupujeme pred súdom v konaní o rozvod manželstva,
 • spisujeme podania, návrhy a zastupujeme v konaní vo veciach starostlivosti o maloleté a plnoleté deti (určenie rodičovstva, výživné, úprava práv a povinnosti rodičov k maloletým deťom, úprava styku rodiča s dieťaťom a ďalšie),
 • poskytujeme komplexný právny servis vo veciach medzinárodných únosov detí;

Obchodné právo
 • zastupujeme na súde a riešime spory vznikajúce z obchodnoprávnych vzťahov,
 • spisujeme návrhy na vydanie platobného rozkazu,
 • realizujeme všetky úkony smerujúce k založeniu a zmene zapisovaných údajov obchodných spoločností vrátane zabezpečenia kontaktu so živnostenským registrom a zastupujeme v konaní pred obchodným registrom,
 • poskytujeme pomoc pri organizácii valných zhromaždení a vyhotovení potrebných listín,
 • zabezpečujeme zhotovenie právnych analýz existujúcich obchodnoprávnych vzťahov;
 • vymáhame nároky a zastupujeme v upomínacom konaní

Pracovné právo
 • zastupujeme na súde a riešime spory vznikajúce z pracovnoprávnych vzťahov,
 • poskytujeme pomoc pri organizovaní pracovných vzťahov na strane zamestnávateľa (pri spisovaní pracovných zmlúv, pri organizácii rozvrhnutia pracovného času, pri vnútornej organizácii zamestnávateľa a ďalšie),
 • poskytujeme právne poradenstvo pri skončení pracovného pomeru;

Trestné právo
 • obhajujeme vo všetkých štádiách trestného konania,
 • zastupujeme poškodených trestnými činmi pri uplatňovaní nárokov náhrady škody v rámci adhézneho konania, resp. následne v rámci občianskeho súdneho konania,
 • poskytujeme právnu pomoc pri spisovaní sťažností, odvolaní a iných podaní v trestnom konaní;

Správne právo
 • zastupujeme vo veciach správneho súdnictva najmä v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy a v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu orgánov verejnej správy,
 • realizujeme všetky úkony týkajúce sa nehnuteľností vo vzťahu ku katastru nehnuteľností a zastupujeme v katastrálnom konaní (najmä vo vkladovom konaní, v konaní o odstránení chýb a aktualizácii údajov katastrálneho operátu),
 • poskytujeme pomoc pri usporiadaní vlastníckeho práva k pozemkom,
 • poskytujeme právnu pomoc v oblasti stavebného práva (stavebné konanie a územné plánovanie), vo veciach živnostenského konania, daňového konania a v celom rade ďalších správnych konaní,
 • poskytujeme právnu pomoc vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov, zastupujeme v priestupkovom konaní;

© 2010 Bacíková a spol. | Všetky práva vyhradené
úvod | o-nás | ponuka | odkazy | kontakty
Webdesign by Olo's